Danekræ – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Geologisk Museum > Samlinger > Danekræ > Hvad er danekræ

Danekræ

Geologisk Museum varetager behandlingen af danekræ for Statens Naturhistoriske Museum.

Danekræ er danske naturhistoriske genstande af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi. Danekræ tilhører staten og skal afleveres til Statens Naturhistoriske Museum (Geologisk Museum, Zoologisk Museum, Botanisk Have).

I praksis er man også velkommen til at henvende sig til et af Danmarks øvrige statslige eller statsanerkendte museer, hvis man kommer i besiddelse af en naturhistorisk genstand, der formodes at være danekræ.

 Hvad er danekræ?
 Hvilke fund erklæres for danekræ?
 Hvad gør finderen?
 Hvor kan man indlevere mulige danekræ?
 Orientering til museer, der modtager mulige danekræ
 Danekræudvalget
 Liste over danekræ

Hvad er danekræ?


Begrebet danekræ blev indført i forbindelse med Folketingets revision af Museumsloven i 1989. Danekræ er jordfundne naturhistoriske genstande af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi. Danekræ tilhører staten og skal straks afleveres til Statens Naturhistoriske Museum (Geologisk Museum, Zoologisk Museum, Botanisk Have).

Den der finder et danekræ vil få udbetalt en godtgørelse, som afhænger af den videnskabelige udstillingsmæssige værdi, samt af den omhu, hvormed genstanden er blevet behandlet.

Bestemmelserne om danekræ er indført for at sikre de mest betydningsfulde naturhistoriske fund for den danske offentlighed. De svarer nøje til de bestemmelser, der i mere i 300 år har været gældende for danefæ - de mest betydningsfulde jordfundne, menneskeskabte genstande.

Reglerne om danekræ gælder ikke for truede nulevende planter og dyr, som henhører under naturbeskyttelsesloven og jagtloven.

Til toppen

Hvilke fund erklæres for danekræ?


Mange mennesker samler på sten, mineraler og fossiler. Enten har de en privatsamling, eller også ønsker de blot nogle få pæne stykker til at sætte på reolen. Enkelte af fundene er imidlertid så værdifulde, at de bør opbevares på et museum. Det er kun disse fund, der er omfattet af lovens bestemmelser. Det kan det være vanskeligt på forhånd at angive hvilke fund, der vil blive erklæret for danekræ. Det vil bero på en vurdering i hvert enkelt tilfælde; men generelt må det forventes, at følgende genstande vil være omfattet:

 1. Sjældne eller meget velbevarede fossiler (forstenede dyr og planter).
 2. Sjældne dyreskeletter eller dele heraf fra istiden og tiden herefter.
 3.

Mineraler og bjergarter med sjælden sammensætning eller forekomstmåde.
Krystaller af usædvanlig størrelse eller form.

Hertil kommer, at alle meteoritter ifølge lovens bestemmelser er danekræ.

Genstandene skal være af dansk oprindelse eller ført til landet uden menneskets hjælp, f.eks. af istidens gletschere.

Den videnskabelige værdi af et danekræ er størst, hvis det nøjagtige fundsted kan udpeges, således at dette kan opsøges igen for en nærmere undersøgelse. Samtidig er det værd at huske, at der ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse tages hensyn til den omhu, hvormed finderen har behandlet genstanden. Dette betyder bl.a., at unødvendig afrensning og præparation bør undgås. Hvis der kræves en egentlig udgravning for at bjerge hele genstanden, f.eks. et skelet, skal det overlades til fagfolk.

Til toppen

Hvad gør finderen?

Hvis man gør et usædvanligt fund, som man mener vil kunne blive erklæret for danekræ, er proceduren følgende:

 1.Noter findestedet og kontakt det nærmeste naturhistoriske museum (se adresselisten). I praksis er man også velkommen til at henvende sig til et af de øvrige museer, der er nævnt i adresselisten. Her vil man foretage en første vurdering af genstanden.
 2.


Hvis man på det museum, hvortil genstanden indleveres, skønner, at der kan være tale om et danekræ, overlades den i museets varetægt mod kvittering, der skal indeholde en kort beskrivelse, gerne ledsaget af en skitse eller et foto.
 3.Museet kontakter Danekræudvalget , der er nedsat af Statens Naturhistoriske Museum. Udvalget indhenter de fornødne ekspertudtalelser og afgør derefter, om genstanden skal erklæres for danekræ. Udvalget fastsætter også størrelsen på den godtgørelse, der udbetales til finderen.

Til toppen
Hvor kan man indlevere mulige danekræ?
 

Statens Naturhistoriske Museum:  
Geologisk Museum
Øster Voldgade 5-7
1350 København K.
Tlf. 3532 2345
Botanisk Have
Øster Farimagsgade 2B
1353 København K
Tlf. 3532 2222
Zoologisk Museum
Universitetsparken 15
2100 København Ø.
Tlf. 3532 1000
 
Øvrige Museer:  
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum
Folehavevej 15-17
2970 Hørsholm
Tlf. 45 86 05 72
Molermuseet
Skarrehagevej 8
7900 Nykøbing Mors
Tlf.: 9775 1716
Østsjællands Museum/
Fakse Geologiske Museum
Torvegade 29
4640 Fakse
Tlf. 5650 2806
Møns Museum
Storegade 75
4780 Stege
Tlf. 5581 4067
Fiskeri- og Søfartsmuseet
Tarphagevej
6710 Esbjerg V
Tlf. 7515 0666
Natural History Museum
Universitetsparken
8000 Århus C.
Tlf. 8612 9777
Fur Museum
Nederby 28
7884 Fur
Tlf. 97 59 34 11
Naturama
Dronningemaen 30
5700 Svendborg
Tlf. 6221 0650
Museum Sønderjylland
Lergravsvej 2
6510 Gram
Tlf. 7482 1000
Østsjællands Museum
Højerup Bygade 38, Højerup
4660 Store Heddinge
Tlf. 5650 2806Er der for langt til et af disse museer, kan man i stedet henvende sig til det lokale kulturhistoriske museum, der vil sende genstanden videre.

Til toppen

Orientering til museer, der modtager mulige danekræ:

Hvis museet umiddelbart kan afgøre, at der foreligger en så almindelig genstand, at den ikke vil kunne komme i betragtning som danekræ, kan dette meddeles mundtligt og genstanden tilbagegives.

Mener museet, at der muligvis foreligger en genstand, som vil kunne blive erklæret for danekræ, skal genstanden tages i vare. Museet skal i den forbindelse sikre sig, at hele genstanden er indleveret og om nødvendigt bede finderen om at indlevere den resterende del. Der skal til finderen udfærdiges en modtagelseskvittering, som skal indeholde en kort beskrivelse, evt. ledsaget af en skitse eller et foto. Derved undgås tvivl om genstandens identitet under sagsbehandlingen og ved tilbageleveringen af en genstand, der ikke blev erklæret for danekræ. Kvitteringen skal desuden indeholde oplysninger om funddato, fundsted og evt. andet, der kan være af betydning for den videre sagsbehandling.

Museet sørger for at genstanden overdrages til danekræudvalget på Geologisk Museum, som også skal have en kopi af modtagelseskvitteringen.

Indleveringsmuseet skal være opmærksom på, at genstanden fortsat tilhører finderen. Der må derfor ikke udføres præparation af genstanden, medmindre finderen skriftligt har givet tilladelse hertil. Under alle omstændigheder bør præparation kun gennemføres, hvor det er nødvendigt for vurderingen af, hvorvidt genstanden skal overdrages til danekræudvalget.

Indleveringsmuseet anmodes om ikke at henvende sig til pressen vedrørende danekrævurderingen af genstanden, før danekræudvalget har truffet endelig afgørelse. Sagsbehandlingstiden er normalt 3-6 månder afhængig af fundets art.

Til toppen

Danekræudvalget under Statens Naturhistoriske Museum består af:

  • Lektor Arne Thorshøj Nielsen (formand)
  • Lektor Gilles Cuny
  • Lektor Jan Audun Rasmussen
  • Konservator Sten L. Jakobsen